Biografi Singkat Imam Ghazali (wafat 505 H)

Santri Kecil - Nama lengkap Al Ghazali adalah Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibn Muhammad al Ghazali.Beliau dilahirkan di kota Thos, Khurasan, 10 mil dari Nisahur Persia pada tahun 450 H.
Beliau belajar fiqih pada ulama fiqih madzhab Syafi'i, yaiut Imamul Haraini Abul Ma'li Al Juwaini (wafat 478 H) di negeri Nisabur, Persia.
Imam Ghazali juga ikut mengajar pada sekolah tinggi Syafi'iyah an Nizhamiyah di Baghdad tahun 484 H.

imam ghazali

Imam Ghazali seorang 'alim besar. Majelis pengajiannya di beri nama oleh orang pada waktu itu dengan julukan "Majelis 300 sorban besar". Beliau selain ahli fiqih juga ahli tasawwuf yang tak ada tandingannya ketika itu. Kitabnya yang Tasawwuf ialah kitab Ihya Ulumuddin yang terkenal dan sampai sekarang dipakai oleh seluruh ulama dalam dunia islam.
Dalam fiqih Syafi'i beliau mengarang kitab-kitab Al Wasith , Al Basith dan Al Wajiz yang sampai sekarang terpakai pada sekolah-sekolah Syafi'iyah.
Imam Ghazali mengarang 47 kitab dari pelbagai disiplin ilmu pengetahhuan, bukan saja ilmu fiqih tetapi juga ilmu ushul fiqih, ilmu tasawwuf, ilmu filsafat, ilmu al Qur'an dan lain-lain. Hal ini harus diketahui oleh orang-orang yang anti Madzhab Syafi'i yaitu pengikut madzhab Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh dan Rasyid Redha dll.
Imam Ghazali yang begitu luas dan dalam Ilmu pengetahuannya, toh masih mau mengikuti Madzhab Imam Syafi'i, apalagi kita sebagai manusia yang awam akan pengetahuan yang ilmunya boleh dikatakan tidak seberapa jika dibandingkan dengan ilmu Imam Ghazali.
Imam Ghazali banyak melahirkan karya tulis dan kitab. Karangan-karangan kitab Imam Ghazali diantaranya adalah : Ihya Ulumuddin, Tahafatul Falasifah, Al Iqthisad fil I'tiqad, Al Munqidz Minad Dhalal, Jawahiril Qur'an, Mizanul 'Amal, Al Maqshadul Asna fi Ma'na Asamil Husna, Faisahlut Thariqah bainal Islam waz Zhindiqah, Al Qisthasul Mustaqim, Al Mustazhari, Hujatul Haq, Mufshihul Khilaf, Kamiyaus Sa'adah, Kitabul Basith, Al Wasith, Al Basith, Al Wajiz, Khulasatul Mukhtasar, Yaqutut Ta'wil fi Tafsirit Tanzil (40 jilid), Al Musshtashfa, Al Mankhul, Al Muntahal fi Ilmil Jidal, Mi'yarul Ulum, Al Maqashid, Al Madhanun, Misykatul Anwar, Mahkun Nadhar, Tilbisu Iblis, Nashihatul Muluk, Ad Durarul Fakhirah, Anisul Wahdah, Al Qurbah Ilallah, Akhlaqul Abraar, Bidayatul Hidayah, Al Arba'in fi Ushuluddin, Adz Zariyah, Al Mabaadi wal Khayat, Syifa'ul 'Alim, Iljamul Awam, Al Inthisar, Al Ulumuddiniyah, Ar Risalatul Qudsiyyah, Itsbatun Nadhar, Al Ma'khadl, Al Qaulul Jamiil, Al Amaali.
Imam Ghazali telah meninggalkan nama dan jasa yang sangat berharga bagi ummat islam seluruhnya.

Sumber : KH. Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Imam Syafi'i, hal. 215-217
loading...
Previous
Next Post »

#Berkomentarlah dengan Sopan
#Bila link download error, jangan Sungkan Berkomentar ConversionConversion EmoticonEmoticon